Twój adres IP

ISP

Lokalizacja

Gebruiksvoorwaarden

Aby skorzystać z usługi GOOSE VPN, zapoznaj się z naszymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, prywatności i ograniczeń.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Te warunki są przekazywane przez nadrzędną sieć GOOSE i użytkownika w związku z obsługą sieci VPN przez GOOSE. Te warunki nie muszą być powiązane z nadrzędną siecią.

1.2 Korzystający z usługi VPN GOOSE musi mieć zapewnioną pełną ochronę wszystkich praw i prywatności GOOSE.

1.3 Wszystkie warunki i zasady dotyczące korzystania z usługi są dostarczane przez firmę GOOSE z wolnej ręki.

1.4 Zgodność z niniejszymi warunkami jest ograniczona, o ile zostały one uzgodnione pomiędzy firmą GOOSE a odbiorcą i są odpowiednio sformalizowane.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Uzyskanie dostępu i/lub dostępu do usługi GOOSE jest równoznaczne z nawiązaniem połączenia z potencjalnym użytkownikiem w celu uzyskania jednego z abonamentów. Komunikacja między GOOSE a użytkownikiem staje się możliwa, gdy GOOSE udostępnia elektroniczny klucz użytkownika. GOOSE nie jest uprawniony do obsługi.

2.2 Aby możliwe było korzystanie z usługi VPN, użytkownik musi utworzyć konto, aby firma GOOSE mogła przekazywać informacje niezbędne do korzystania z usługi, obstawiania zakładów i wykonywania innych czynności, które wymagają użycia usługi GOOSE.

2.3 Aby zweryfikować dane konta, użytkownik musi dokonać ich weryfikacji w sposób określony na stronie internetowej.

2.4 Po zweryfikowaniu konta i uzyskaniu dostępu przez GOOSE, usługa VPN będzie bezpośrednio dostępna dla użytkownika w ramach obsługi konta.

2.5. Nabywca jest upoważniony do wglądu w dane osobowe przesyłane przez GOOSE, takie jak adres, adres pocztowy, numer telefonu i numer rejestracyjny. Wijziging in de persoonsgegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan GOOSE worden doorgegeven.

 

Artikel 3 Duur, wijziging en opzegging van de overeenkomst

3.1 Nadgodziny są przyznawane na czas nieokreślony lub nieokreślony.

3.2 Po zakończeniu ostatniego overeengekomen termijn wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. GOOSE of gebruiker vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn elektronisch of schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst niet voort te willen zetten.

3.3 W każdej chwili użytkownik może ubiegać się o inny abonament. Może to nastąpić zarówno w celu weryfikacji, jak i potwierdzenia. W przypadku przekroczenia abonamentu na rzecz innego abonamentu (goedkoper) nie jest wypłacane żadne wynagrodzenie. W przypadku przelania środków na konto bankowe nie jest wymagane żadne dodatkowe zabezpieczenie.

3.4 W ciągu ostatnich 30 dni nabywca może anulować umowę za pośrednictwem poczty, telefonu lub formularza. Ten regulamin jest odpowiedni tylko dla nowych klientów. Zowel zakelijke gebruikers als consumenten kunnen van deze regeling gebruik maken.

3.5 We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach może dojść do naruszenia w dowolnym momencie w ramach okresu obowiązywania danego abonamentu. Nabywca nie ma żadnych praw do zwrotu kosztów związanych z abonamentem.

 

Artikel 4 Wijzigingen

4.1. Firma GOOSE jest odpowiedzialna za przestrzeganie tych warunków, ochronę prywatności, techniczne właściwości danych i przestrzeganie ich w danym momencie.

4.2 Wijzigingen worden elektronisch aan de gebruiker bekend gemaakt.

4.3 Wijzigingen worden van kracht 1 maand na bekendmaking.

4.4 Indien de wijziging(en) objectief de gebruiker benadelen dan heeft de gebruiker het recht binnen de genoemde maand de dienst op te zeggen. Op verzoek van de gebruiker wordt een restitutie gegeven voor de nog niet aangebroken maanden.

4.5 W przypadku, gdy dla GOOSE istotna jest rechterlijke uitspraak of een wettelijke bepaling en of daaruit voortvloeiende maatregel GOOSE noodzaken deze voorwaarden, privacy verklaring, dienst en/of tarieven aan te passen dan heeft de gebruiker niet het recht om de dienst tussentijds op te zeggen.

4.6 W przypadku, gdy jedna z tych czynności wykonywanych w ramach niniejszych warunków jest wykonywana w sposób ciągły lub nie jest wykonywana w sposób ciągły, wówczas należy zwrócić uwagę na to, aby powyższe warunki nie zostały przekroczone. Een nieuwe bepaling zal in de plaats komen van de oude eerdere bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderd wordt.

 

Artikel 5 Zezwolenia dla nabywcy

5.1 Użytkownik nie może być narażony na działanie mokrych przepisów. GOOSE VPN nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem, w tym do przesyłania materiałów niezgodnych z prawem, które mogą być niezgodne z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami mokrymi lub prawnymi.

5.3 De gebruiker onthoudt zich van gedrag waarbij of waardoor overige internetgebruikers hinder (kunnen) ondervinden, of rechten van derden worden geschonden.

5.4 Nabywca nie ma prawa do wglądu w informacje, które są nieaktualne, nieaktualne, poufne, poufne, martwe lub które mogą być przechowywane w rechtbanku jako verwerpelijk.

5.5 De gebruiker onthoudt zich van intimidatie, misbruik, belediging, schade toebrengen, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; om valse of misleidende informie in te dienen.

5.6 Nabywca nie może korzystać z materiałów, które zawierają oprogramowanie, oprogramowanie, trojany, trojany lub inny schadelijke kod komputerowy, bestanden, skrypty, agenty lub programy;

5.7 Nabywca nie może pobierać ani udostępniać za pośrednictwem naszych serwerów kinderpornografii ani materiałów chronionych prawem autorskim;

5.8 Nabywca nie może pobierać ani weryfikować materiałów, które są trwałe, dyskryminujące lub anderszyczkowe dla osoby lub podmiotu; ani korzystać z Usług w celu uzyskania wyskakujących reklam.

5.9 Nabywca nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na system GOOSE.

5.10 Zgodność z prawem Współpraca peer to peer i dostarczanie najlepszych rozwiązań jest dozwolone wyłącznie na serwerach, które w liście serwerów w oprogramowaniu klienckim GOOSE są oznaczone jako "P2P". Na serwerach oznaczonych jako "No P2P" jest to zabronione. Przekroczenie tego warunku prowadzi do natychmiastowego zamknięcia konta użytkownika w ramach prawa do restytucji.

5.11 De gebruiker is gehouden zich als internet gebruiker verantwoordelijk en zorgvuldig te gedragen.

5.12 Nabywca nie ma dostępu do swojego konta. Nabywca jest uprawniony do wszystkich działań, ale nie do korzystania ze swojego konta, które są dokonywane za pośrednictwem konta lub za jego pośrednictwem.

5.13 W przypadku stwierdzenia lub domniemania, że użytkownik nie ma prawa do korzystania z gestelde verplichtingen, firma GOOSE ma prawo do tego, aby dane te były dostępne dla użytkownika. W takim przypadku GOOSE nie ma żadnego wpływu na ewentualne zmiany dokonywane przez użytkownika lub przez innych użytkowników.

5.14 W przypadku, gdy użytkownik nie jest w stanie wykonać powyższych czynności, firma GOOSE jest zobowiązana do przekazania mu instrukcji. Nabywca jest upoważniony do ich wykonania. Ewentualne zdarzenia finansowe mają wpływ na rekompensatę dla gebruikera. Als deze situatie zich voordoet kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige restitutie.

5.15 GOOSE ma prawo do wszystkich przepisów, które są niezbędne dla jego sieci, jego odbiorców i derden te beschermen tegen ongeoorloofd gedrag - in welke vorm dan ook - van bepaalde gebruikers.

 

Artikel 6 Zasady dozwolonego użytku i polityka uczciwego użytkowania

6.1 GOOSE umożliwia korzystanie z systemu w taki sposób, w jaki jest to możliwe. GOOSE jest zgodny z procedurami i technicznymi aspektami systemu.

6.2 Firma GOOSE dba o to, aby jej użytkownicy mogli w pełni korzystać z usług w zakresie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i bezpieczeństwa użytkowników. Firma GOOSE nie może zagwarantować między innymi przechowywania, bezzakłóceniowego włączania i przełączania systemu.

6.3 Firma GOOSE nie oferuje w ramach swojego podstawowego abonamentu żadnych dodatkowych usług. Stosujemy politykę uczciwego użytkowania. Gebruikers die beslag leggen op meer dan 1% van de gehele bandbreedte van het GOOSE netwerk worden door GOOSE benaderd om het gebruik te verminderen of om een hogere vergoeding te betalen.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling.

7.1 W celu korzystania z serwisu firma GOOSE zobowiązuje się do przestrzegania postanowień zawartych w opublikowanych na stronie internetowej GOOSE dokumentach.

7.2 Wszystkie podane na stronie internetowej warunki handlowe są wiążące, w tym również te, które nie są wiążące dla osób trzecich.

7.3 W przypadku, gdy przegląd zostanie zakończony w określonym czasie, możesz rozpocząć przegląd za pomocą automatycznego wejścia.

7.4 Incasso zapewnia miejsce na dźwignię zasilania.

7.5 Voor de vaststelling van de hoogte van de incasso wordt aangenomen dat de gebruiker zijn pakketkeuze continueert tenzij de gebruiker anders te kennen heeft gegeven.

7.6 GOOSE rozpoznaje dane, w których automatyczne przesyłanie danych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego komunikatu lub innego zdarzenia.

7.7 W przypadku, gdy automatyczna inkaso nie ma miejsca, użytkownik jest w stanie wykonać inne czynności. GOOSE zapewnia użytkownikowi możliwość zdalnej instalacji w ciągu 14 dni.

7.8 Nabywca jest uprawniony do otrzymania od GOOSE w dowolnym momencie opłaty za najem. Ewentualne koszty gerechtelijke i buitengerechtelijke gebruiker is verplicht te vergoeden aan GOOSE.

7.9 W przypadku, gdy GOOSE w danym momencie przejmuje odpowiedzialność kredytową odbiorcy, GOOSE ma prawo do wystawiania dodatkowych gwarancji, takich jak gwarancje bankowe.

7.10 Bezwaren tegen de hoogte van de incasso dient de gebruiker binnen 30 dagen kenbaar te maken. W tym czasie użytkownik musi mieć dostęp do otworu w obudowie.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Jeśli GOOSE door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan GOOSE niet worden toegerekend, indien die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot deze omstandigheden worden ook gerekend, maar niet uitsluitend: stroomstoringen, oorlog, natuurrampen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen.

8.3 W przypadku przeciążenia należy zwrócić uwagę na to, czy GOOSE nie powoduje przeciążenia urządzenia. GOOSE nie jest w żaden sposób zabezpieczone. W związku z tym, że GOOSE jest dostępny dla każdego konsumenta, może on zostać poproszony o dokonanie płatności abonamentowej, z uwzględnieniem kosztów i warunków, które nie są dla niego wiążące.

8.4 W przypadku, gdy overmacht trwa dłużej niż dwa tygodnie, obie strony muszą mieć pewność, że overeenkomst nie jest w żaden sposób związany z overmachtem. De gebruiker heeft ingeval van overmacht van GOOSE geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Verzuim en ontbinding

9.1 Bij verzuim van de gebruiker of in een van de onderstaande gevallen uit artikel 9.4 zijn alle vorderingen van GOOSE op de gebruiker, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is GOOSE bevoegd tot opschorting van de levering van de dienst. Het voorgaande doet niet af aan enig ander recht van GOOSE op grond van de wet of de overeenkomst.

9.2 Jeśli użytkownik jest w trakcie weryfikacji, to GOOSE może ją anulować, jeśli użytkownik jest w tym samym czasie, co GOOSE. W związku z tą sytuacją koszty ponoszone przez użytkownika są zróżnicowane.

9.3 Zowel GOOSE als de gebruiker kunnen de overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is opgeheven.

9.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de gebruiker, of dat deze handelingsonbekwaam is of is geworden, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden.

 

Artikel 10 klachten

10.1 Informacje o przechowywaniu w urządzeniu nie mogą być przekazywane drogą elektroniczną lub telefoniczną za pośrednictwem GOOSE. Na het constateren van enige storing is de gebruiker verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De gebruiker zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door GOOSE in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de dienst en daarmee sameenhangende factoren.

10.2 Jeśli użytkownik jest świadomy, prawidłowy i zgodny z prawem, firma GOOSE może zainspirować go do utraty danych. GOOSE jest w stanie to zrobić, jeśli nie jest to możliwe. Jeśli gebruiker nie ma nic do powiedzenia, to nie ma żadnych praw.

10.3 Koszty związane z przechowywaniem i koszty związane z obsługą przechowywania są przekazywane firmie GOOSE. Jeśli przechowywanie jest związane z koniecznością wykonania dodatkowych czynności przez użytkownika, firma GOOSE może przekazać mu te koszty.

10.4 GOOSE is niet gehouden tot enige (schade)vergoeding als GOOSE aan de in dit artikel opgenomen verplichting voldoet.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Firma GOOSE nie jest uprawniona do żadnych działań, które mogą zostać podjęte przez użytkownika lub osobę trzecią w związku z korzystaniem z usługi. Należą do nich: bedrijfsschade, winstderving, verlies of ontvreemding van gegevens, immateriële schade, oneigenlijke toegang tot vertrouwelijke informie. Gevolgschade to także, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen tot de toegang van het netwerk van GOOSE, het internet van GOOSE of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de gebruiker opgeslagen informatie, handelingen van andere gebruikers of overige internetgebruikers en tot slot wijziging in login procedures en accountgegevens.

11.2 W każdym przypadku firma GOOSE ponosi odpowiedzialność umowną i prawną za gebruikera, niebędącego Konsumentem, za wszystkie transakcje zawarte w umowie zawartej przez gebruikera z firmą GOOSE, przy czym maksymalna kwota wynosi 100 EUR za gebeurtenis, przy czym w tym samym czasie gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

11.3 GOOSE ma zastosowanie do wszystkich użytkowników, którzy otrzymują od GOOSE różne (roczne) abonamenty. W każdym roku usługa GOOSE jest dostępna dla jednego lub dwóch użytkowników w maksymalnym zakresie.

11.4 W przypadku, gdy większa liczba odbiorców zostanie przekazana przez firmę GOOSE, firma GOOSE jest uprawniona do przekazania wszystkim odbiorcom maksymalnie 500 EUR.

11.5 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan GOOSE te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van GOOSE is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Vrijwaring door gebruiker

Gebruiker vrijwaart GOOSE tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op GOOSE zouden kunnen (trachten te) verhalen, doordat gebruik is gemaakt van de dienst van GOOSE, dan wel dat de gebruiker zijn verplichten tegenover GOOSE niet heeft nageleefd.

 

Artikel 13 Intellectueel Recht

13.1 Nabywca zastrzega sobie niewyłączne i niepodlegające ograniczeniom prawo do korzystania z usług firmy GOOSE w zakresie dokumentacji i programu. Wszelkie prawa własności intelektualnej przysługują firmie GOOSE i/lub jej dostawcom.

13.2 Kopiowanie dokumentacji jest obowiązkowe w przypadku normalnego użytkowania i tworzenia kopii zapasowych. Przy wykonywaniu kopii muszą być uwzględnione wszystkie dokumenty, które są aktualne dla danego użytkownika i jego herkulesa.

 

Artikel 14 Contractsovername

14.1 Nabywca nie jest uprawniony do korzystania z praw i innych roszczeń wynikających z umowy w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych przez firmę GOOSE. W związku z tym mogą zostać wydane odpowiednie warunki.

14.2 Firma GOOSE jest uprawniona do dochodzenia swoich praw i roszczeń w związku z przeciąganiem płatności na osobę trzecią, w tym w związku z przekroczeniem terminu płatności.

 

Artikel 15 Verjaringstermijn

Voor de gebruiker, niet zijnde een Consument, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze Voorwaarden alsook op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 is uitgesloten.

16.3 Indien gebruiker en GOOSE een geschil hebben waarbij het niet lukt om tot een wederzijds bevredigende oplossing te komen dan zal het geschil aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Rotterdam.

Kontakt

Bedrijfsnaam:

GOOSE VPN
Onderdeel van GOOSE B.V.

Vestigingsadres :
Kreeksehaven 61
3077AG Rotterdam
Holandia

Daj znać: Nie prowadzimy obsługi telefonicznej, jeśli nie masz takiej potrzeby, skontaktuj się z nami przez [email protected].

Adres e-mail: [email protected]

KvK nr. 34278975
BTW nr NL818275066B01

Herroepingsformulier