Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de dienstverlening van GOOSE VPN ga je akkoord met onze Gebruiks-, Privacy- en Restitutievoorwaarden.

Verboden Activiteiten en Diensten

De abonnementsservice en de infrastructuur die worden geleverd door GOOSE VPN en zijn leveranciers mogen niet worden gebruikt voor de volgende activiteiten, diensten of content:

 • Distributie en/of opslag van kinderpornografie, waaronder minderjarigen, geweld of bestialiteit;
 • Verspreiding van illegale content die in strijd is met het handelsmerk of de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Distributie en/of opslag van racistisch propagandamateriaal;
 • Distributie en/of opslag van materiaal ter ondersteuning van nationaalsocialisme;
 • SPAM (verzenden van ongevraagde elektronische berichten in grote aantallen);
 • Distributie van pop-ups van onze service;
 • Op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aanvallen van een andere computer of netwerk tijdens het gebruik van onze diensten;
 • Verzenden, de invoering of het uitvoeren van kwaadaardige programma’s op een netwerk of server zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en keyloggers;
 • Veroorzaken of initiëren van inbreuk op de beveiliging of het onderbreken van netwerkcommunicatie en/of de connectiviteit, waaronder ping floods, e-mailbombardementen, IP-spoofing en vervalste routing-information;
 • Hacking en/of ondermijnen of anderen helpen bij het ondermijnen van de veiligheid of de integriteit van internet- en intranetsystemen;
 • Het uitvoeren van enige vorm van netwerkactiviteiten die gegevens onderscheppen die niet voor de gebruiker zijn bedoeld;
 • Ontwijken of ontduiken van de gebruikersauthenticatie of de beveiliging van een host, netwerk of account, inclusief kraken, grof geweld en woordenlijstaanvallen;
 • Verstoren of ontkennen van dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk, zoals door een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service-aanval;
 • Het gebruik van programma’s of het verzenden van berichten van welke aard dan ook met de bedoeling te interfereren in een sessie van een gebruiker of die ongedaan te maken;
 • Vervalsing van e-mailheaders (‘spoofing’);
 • Het uiten van een gevaarlijke bedreiging, dreigen met lichamelijk letsel of het aanmoedigen van lichamelijk letsel of vernietiging van eigendommen;
 • Intimideren van anderen of het stimuleren van intimiderend gedrag;
 • Het verzenden, verspreiden of het met voorbedachten rade aanvragen van informatie, data, materiaal of werk dat de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt of in strijd is met het handelsgeheim van een andere persoon;
 • Onze diensten gebruiken om staand of bewegend beeld te verspreiden, uit te wisselen, ruilen, uploaden, downloaden, op te slaan, verzamelen of weer te geven die volgens het internationaal recht worden geclassificeerd als kinderporno of kindererotica (ongeacht de literaire of artistieke waarde daarvan) en/of bestialiteit;
 • Het aangaan, bevorderen of aanmoedigen van criminele of terroristische activiteiten van welke aard dan ook;
 • Het scannen van andere computers, servers of netwerken met behulp van ons netwerk (netscanning);
 • Handelen op een manier die GOOSE VPN kan blootstellen aan aansprakelijkheid jegens derden;
 • Overbrengen van elke vorm van P2P-verkeer via servers die zijn gemarkeerd met ‘No P2P’ in de serverlijst van de clientsoftware van GOOSE VPN.

Schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn strikt verboden en zullen de beëindiging van jouw account tot gevolg hebben, zonder enige terugbetaling van eerder betaalde bedragen voor dienstverlening.

Netwerkdiensten

Hoewel GOOSE VPN het meest geavanceerde en complete wereldwijde tier 3-netwerk ter wereld onderhoudt, kunnen we de snelheid van onze dienstverlening niet garanderen (omdat we alleen de controle hebben over ons eigen servernetwerk en niet over jouw provider en de routers die u gebruikt voor toegang tot internet. Deze gegevens passeren via, routers en netwerken buiten ons servernetwerk, netwerken waar de gegevens, content, diensten of producten op staan waartoe u toegang heeft). Wanneer de Restitutievoorwaarden niet van toepassing zijn, wordt geen restitutie verleend als u niet tevreden bent met de snelheid van onze diensten.

Hoewel we 99,99% uptime van ons servernetwerk garanderen, kunnen we niet garanderen dat er ononderbroken dienstverlening is op specifieke servers. We hebben geen controle over de internetprestaties in jouw omgeving en kunnen deze niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of bijkomende ongemakken, of welke schade of winstderving dan ook voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten. Wanneer de Restitutievoorwaarden niet van toepassing zijn, wordt geen restitutie verleend als u niet tevreden bent met de frequentie of de duur van onze geplande of ongeplande server onderbrekingen.

Wij garanderen niet dat jouw favoriete server(s) altijd functioneren. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment dat wij dat nodig achten, servers toe te voegen of te verwijderen, of opnieuw toe te wijzen in een ander land zonder aankondiging vooraf, met het oog op de veiligheid, de stabiliteit en de prestaties van ons netwerk. Servers en IP-adressen in belangrijke geografische locaties zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Midden-Europa behouden we echter wel. We kunnen echter niet garanderen dat specifieke servers in kleinere regio’s altijd beschikbaar zullen zijn (neem contact op met de helpdesk als u zich aanmeldt voor diensten van een bepaalde server buiten de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Midden-Europa). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of bijkomende ongemakken, of welke schade of winstderving dan ook voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten. Als de Restitutievoorwaarden niet van toepassing zijn, wordt geen restitutie verleend als u niet tevreden bent met onze dienstverlening.

Fair use policy

Ons servernetwerk wordt wereldwijd door veel mensen gebruikt, dus verplicht u zich als gebruiker van GOOSE VPN om onze servers en diensten op een eerlijke en redelijke manier te gebruiken. U wordt gevraagd in gedachten te houden dat u niet de enige bent die gebruikmaakt van onze servers en diensten en dat u slechts een fractie betaalt van wat gewone internetproviders u zouden berekenen voor maximaal netwerkverkeer van een paar gigabytes.

Hoewel GOOSE VPN geen strikte bandbreedtebeperking oplegt in zijn pakketten voor onbeperkte bandbreedte, is de term ‘eerlijk en redelijk gebruik’ van toepassing. Als bij een gebruiker een verbruik wordt gemeten van meer dan 1% van de bandbreedte van het gehele GOOSE-netwerk, probeert GOOSE VPN tot een afgewogen oplossing te komen samen met de gebruiker in kwestie en zal hem/haar vragen het internetgebruik te minderen. Als dat niet lukt, kunnen we het internetverkeer van deze gebruiker tijdelijk beperken of hem/haar vragen een extra vergoeding te overwegen. Omdat we altijd alles doen wat in onze macht ligt om voldoende bandbreedte te leveren en verkeer naar onze community te trekken, heeft tot nu toe tijdens het bestaan van GOOSE VPN nog nooit iemand een waarschuwing gekregen.

Aansprakelijkheid van GOOSE VPN

Onder geen enkel beding is GOOSE VPN of zijn onafhankelijke aannemers, dienstverleners of adviseurs aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aanschaf van vervangende goederen of diensten, gebruiks- of gegevensverlies, winstderving of onderbreking van de bedrijfsvoering) veroorzaakt op wat voor manier dan ook en op basis van welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, hetzij volgens contract, strikte aansprakelijkheid of een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins), op welke manier dan ook voortkomend uit het gebruik van de dienst, zelfs indien geadviseerd over de kans op dergelijke schade.

Je gaat ermee akkoord zijn onafhankelijke aannemers, dienstverleners en consultants en hun respectievelijke bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van aanspraken van derden, schade, verlies, aansprakelijkheid en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) voortvloeiend uit jouw gebruik van de website en eventuele discussieforums of interactieve zones hierin, inclusief maar niet beperkt tot een feitelijke of dreigende rechtszaak, aanspraak, of vordering tegen GOOSE VPN en/of zijn onafhankelijke aannemers, dienstverleners of consultants, voortvloeiend uit of verband houdend met jouw gedrag, schending van deze Gebruiksvoorwaarden of schending van de rechten van derden door u.
In ieder geval zal GOOSE VPN nimmer aansprakelijk zijn voor enige financiële schade hoger dan wat de gebruiker aan GOOSE VPN heeft betaald, dit is exclusief rechtbank- en advocaatkosten en afgezien van statuten of wetten die anders kunnen worden geïnterpreteerd.

Wij hebben geen controle over noch zijn wij verantwoordelijk voor gegevens, content, diensten of producten (inclusief software) die u gebruikt, downloadt, ontvangt of online aanschaft terwijl u gebruikmaakt van de diensten van GOOSE VPN. Wij zijn geen uitgever van content van derden die toegankelijk is via de diensten van GOOSE VPN en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, tijdigheid en de verstrekking van meningen, adviezen, verklaringen, berichten, diensten, afbeeldingen, gegevens en andere informatie aan of door derden die toegankelijk zijn door deze dienstverlening. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het providerbeleid van derden, of hun of jouw naleving daarvan.

Als een gebruiker gebruikmaakt van de dienstverlening, het netwerk of de fysieke infrastructuur van GOOSE VPN op een manier die GOOSE VPN, zijn onafhankelijke aannemers, dienstverleners of adviseurs blootstelt aan potentiële aansprakelijkheid of schade, zoals redelijkerwijs bepaald door GOOSE VPN, kan GOOSE VPN de dienstverlening door GOOSE VPN aan een dergelijke gebruiker permanent opschorten of de toegang tot het GOOSE VPN servernetwerk de fysieke infrastructuur beëindigen.

De corrigerende maatregelen die zijn uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden mogen op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een manier om de acties of de maatregelen te beperken die GOOSE VPN kan nemen om te zorgen voor naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de geschikte middelen die leiden tot het doel GOOSE VPN en onschuldige gebruikers te beschermen en te vrijwaren. GOOSE VPN behoudt zich het recht voor elke en alle kosten terug te vorderen en redelijke kosten te berekenen in verband met overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door een gebruiker. Geen restitutie of servicekredieten zullen worden verleend voor onderbrekingen in de dienstverlening als gevolg van schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden door gebruikers of derden.

Wel/niet toegestaan

P2P

Legitiem P2P, peer to peer en het delen van bestanden is alleen toegestaan op bepaalde servers die in de serverlijst in de clientsoftware van GOOSE VPN zijn gemarkeerd met P2P. Alle andere servers zijn gemarkeerd met ‘No P2P’. Elke overtreding van deze voorwaarden die in verband wordt gebracht met jouw licentienummer of e-mailadres, leidt tot onmiddellijke beëindiging van jouw account zonder restitutie. In de VS staan geen P2P-servers!

Spam

Geen enkele vorm van spam, met inbegrip van web-spam, van welke server dan ook, is toegestaan. Elke overtreding van deze voorwaarden die in verband wordt gebracht met jouw licentienummer of e-mailadres, leidt tot onmiddellijke beëindiging van jouw account zonder restitutie.

Technische ondersteuning

Als u technische problemen ondervindt met software van GOOSE VPN of ons servernetwerk, maak een ticket aan voor technische support voor u restitutie claimt. Ons toegewijde team voor technische ondersteuning lost jouw proble(e)m(en) graag op.

Hoewel de software en diensten van GOOSE VPN voortdurend worden getest in gangbare Windows- en Mac-omgevingen, bestaan er nog steeds honderden niet-gangbare Windows- en Mac-opstellingen (met allerlei antivirus- en firewallconfiguraties en duizenden andere geïnstalleerde programma’s) verbonden via duizenden verschillende providers en routers die allemaal zo hun eigen gebreken kennen. Ook al hebben we dus absoluut de intentie om GOOSE VPN probleemloos te laten functioneren op alle computers van klanten, zul je altijd ongeveer 5% gebruikers houden bij wie GOOSE VPN een beetje moet moet tweaken, wat we met veel plezier doen maar je moet ons wel de kans geven om het te laten functioneren.

Ons toegewijde ondersteunende team kan bijna ieder technisch probleem fixen. Wij zijn jou graag van dienst.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet. Handelingen of wetsbepalingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, worden ingediend bij de Nederlandse rechtbank. Jij en GOOSE VPN gaan ermee akkoord dat elke rechtsvordering met betrekking tot dienstverlening en/of software van GOOSE VPN moet beginnen binnen zes maanden na het ontstaan van het geschil, anders wordt permanent een exceptie opgeworpen tegen de aanklacht.

Nodig 3 vrienden uit en krijg 30% korting Claim je korting
Onbeperkt aantal devices
Eenvoudig te installeren
Makkelijkste VPN service
100% log vrij
PROBEER GOOSE EEN MAAND GRATIS
PROBEER GOOSE EEN MAAND GRATIS
Support