Twój adres IP

ISP

Lokalizacja

Warunki świadczenia usług GOOSE VPN

Warunki użytkowania
Korzystając z usług GOOSE VPN, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użytkowania, prywatności i zwrotu kosztów.

 

Artykuł 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do umowy między firmą GOOSE a użytkownikiem związanej ze świadczeniem usługi VPN przez firmę GOOSE. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy.

1.2 Użytkownik usługi VPN firmy GOOSE akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie Warunki i postanowienia oraz Oświadczenie o ochronie prywatności firmy GOOSE.

1.3 Ogólne warunki lub postanowienia użytkownika są wyraźnie odrzucane przez firmę GOOSE.

1.4 Odstępstwa od niniejszych postanowień są ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione i zapisane na piśmie między firmą GOOSE a użytkownikiem.

 

Artykuł 2 Wejście w życie umowy

2.1 Oferta i/lub wycena GOOSE stanowi zaproszenie dla potencjalnego użytkownika do wyboru jednej z subskrypcji. Umowa pomiędzy GOOSE a użytkownikiem wchodzi w życie w momencie, gdy GOOSE zaakceptuje wybór użytkownika drogą elektroniczną. Firma GOOSE nie będzie zobowiązana do jego akceptacji.

2.2 Aby móc korzystać z usługi VPN, użytkownik musi utworzyć konto, które dostarczy firmie GOOSE dane niezbędne do świadczenia usługi, płatności i wypełnienia ustawowych obowiązków firmy GOOSE.

2.3 Użytkownik musi przelać kwotę określoną na stronie internetowej w celu weryfikacji danych na koncie.

2.4 Po weryfikacji konta i akceptacji przez GOOSE usługa VPN zostanie natychmiast udostępniona użytkownikowi zgodnie z warunkami wybranej subskrypcji.

2.5 Użytkownik gwarantuje przekazanie firmie GOOSE prawidłowych danych osobowych, w tym adresu, miejsca zamieszkania, numeru telefonu i numeru konta. Zmiany danych osobowych należy jak najszybciej przekazać firmie GOOSE w formie pisemnej lub elektronicznej.

Artykuł 3 Okres obowiązywania, zmiana i rozwiązanie umowy

3.1 Umowa zawierana jest na czas określony lub nieokreślony.

3.2 Po upływie pierwszego uzgodnionego okresu umowa na czas określony zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony. Chyba że firma GOOSE lub użytkownik oświadczą drogą elektroniczną lub na piśmie przed upływem uzgodnionego okresu, że nie życzą sobie kontynuacji umowy.

3.3 Użytkownik może wybrać inną subskrypcję w dowolnym momencie. Możliwe jest przedłużenie lub ograniczenie subskrypcji. W przypadku zmiany na bardziej ograniczoną (tańszą) subskrypcję nie przysługuje zwrot pieniędzy. W stosownych przypadkach nastąpi potrącenie z płatności już dokonanej w przypadku zmiany na bardziej rozbudowaną subskrypcję.

3.4 Użytkownik może anulować subskrypcję bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza anulowania subskrypcji w ciągu pierwszych 30 dni. To rozwiązanie dotyczy tylko nowych użytkowników. Z tego rozwiązania mogą skorzystać zarówno użytkownicy komercyjni, jak i konsumenci.

3.5 We wszystkich innych przypadkach anulowanie subskrypcji może nastąpić w dowolnym momencie w okresie trwania wybranej subskrypcji. W takim przypadku użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu kosztów subskrypcji zapłaconych z góry.

 

Artykuł 4 Zmiany

4.1 Firma GOOSE ma prawo w dowolnym momencie dostosować niniejsze warunki, oświadczenie o ochronie prywatności oraz charakterystykę techniczną usług i stawek.

4.2 Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach drogą elektroniczną.

4.3 Zmiany wejdą w życie 1 miesiąc po powiadomieniu.

4.4 Jeśli zmiany są obiektywnie niekorzystne dla użytkownika, będzie on miał prawo zrezygnować z usługi w ciągu miesiąca, o którym mowa. Na wniosek użytkownika zostanie mu zwrócona opłata za miesiące, które nie zostały jeszcze wykorzystane.

4.5 Jeśli decyzja sądu lub przepis ustawowy i/lub wynikające z nich środki dla GOOSE zmuszą GOOSE do dostosowania niniejszych warunków, oświadczenia o ochronie prywatności, usługi i/lub stawek, użytkownik nie będzie miał prawa do tymczasowego zakończenia świadczenia usługi.

4.6 Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków jest w całości lub w części sprzeczne z przepisem ustawowym lub jest nieważne, pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy. Nowe postanowienie zastąpi stare, wcześniejsze postanowienie, przy czym pierwotna intencja będzie jak najbardziej zbliżona.

Artykuł 5 Obowiązki użytkownika

5.1 Użytkownik nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa. GOOSE VPN nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem, takich jak wysyłanie nielegalnych materiałów, które stanowiłyby przestępstwo zgodnie z lokalnymi, stanowymi, krajowymi lub międzynarodowymi przepisami lub regulacjami.

5.3 Użytkownik powstrzymuje się od zachowań, które (mogą) powodować utrudnienia dla innych użytkowników Internetu lub naruszać prawa osób trzecich.

5.4 Użytkownik powstrzyma się od przesyłania jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, nękających, torturujących lub takich, które mogą zostać uznane za budzące zastrzeżenia w sądzie.

5.5 Użytkownik nie będzie nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, umniejszać, zastraszać ani dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; przesyłać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

5.6 Użytkownik nie może przesyłać ani przechowywać żadnych materiałów zawierających wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody komputerowe, pliki, skrypty, agenty lub programy;

5.7 Użytkownik powstrzymuje się od pobierania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej i materiałów chronionych prawem autorskim za pośrednictwem naszych serwerów;

5.8 Użytkownik nie może pobierać ani przesyłać żadnych materiałów, które są zniesławiające, oszczercze, dyskryminujące lub w inny sposób złośliwe lub szkodliwe dla jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; ani korzystać z naszych Usług w celu wyświetlania wyskakujących reklam.

5.9 Użytkownik nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby uszkodzić system GOOSE.

5.10 Legalny ruch Peer to Peer i udostępnianie plików jest dozwolone tylko na niektórych serwerach oznaczonych jako "P2P" na liście serwerów w oprogramowaniu klienckim GOOSE. Jest to zabronione na serwerach oznaczonych jako "No P2P". Naruszenie tego zakazu spowoduje natychmiastowe zamknięcie konta użytkownika bez prawa do zwrotu pieniędzy.

5.11 Użytkownik jest zobowiązany do odpowiedzialnego i ostrożnego zachowania jako użytkownik Internetu.

5.12 Użytkownik nie udostępnia swojego konta osobom trzecim. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, za jego zgodą lub bez niej, które mają miejsce za pośrednictwem lub przy użyciu jego konta.

5.13 W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że użytkownik nie spełnia lub spełnia w niewystarczającym stopniu określone obowiązki, firma GOOSE ma prawo wyłączyć usługę dla tego użytkownika, niezależnie od tego, czy całkowicie. . W takim przypadku firma GOOSE nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone użytkownikowi lub osobie trzeciej w wyniku wyłączenia usługi.

5.14 Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z powyższymi postanowieniami, firma GOOSE jest uprawniona do wydania użytkownikowi instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania. Wszelkie konsekwencje finansowe ponosi użytkownik. W takim przypadku użytkownik nie może żądać zwrotu pieniędzy.

5.15 Firma GOOSE ma prawo podjąć wszelkie środki niezbędne do ochrony swojej sieci, użytkowników i stron trzecich przed nieuprawnionym zachowaniem - w jakiejkolwiek formie - niektórych użytkowników.

 

Artykuł 6 Polityka dostępności i dozwolonego użytku

6.1 Firma GOOSE organizuje usługę w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni. GOOSE ma prawo do zmiany procedur i technicznych aspektów usługi.

6.2 Firma GOOSE dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi swoim użytkownikom w najlepszy możliwy sposób w zakresie szybkości, dostępności, bezpieczeństwa i użyteczności. Firma GOOSE nie może jednak tego zagwarantować ze względu m.in. na awarie, niezbędną konserwację i dostosowanie systemu w celu jego ulepszenia.

6.3 Firma GOOSE nie stosuje ścisłego ograniczenia przepustowości w swojej najbardziej rozbudowanej subskrypcji. Obowiązują jednak zasady uczciwego użytkowania. Użytkownicy, którzy wykorzystują więcej niż 1% całej przepustowości sieci GOOSE, zostaną poproszeni przez GOOSE o zmniejszenie wykorzystania lub dokonanie wyższej płatności.

 

Artykuł 7 Stawki i płatności

7.1 Goose pobiera opłatę za korzystanie z usługi zgodnie ze stawkami opublikowanymi na stronie internetowej GOOSE.

7.2 Wszystkie stawki określone na stronie internetowej zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne cła lub podatki nałożone przez władze.

7.3 Jeżeli umowa zostanie przekształcona w umowę na czas nieokreślony, pobranie płatności nastąpi w drodze polecenia zapłaty.

7.4 Odbiór nastąpi przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

7.5 W celu zarejestrowania kwoty pobrania zakłada się, że użytkownik kontynuuje swój wybór pakietu, chyba że użytkownik powiadomił inaczej.

7.6 Firma GOOSE powiadomi z wyprzedzeniem o dacie realizacji polecenia zapłaty za pomocą wiadomości elektronicznej lub faktury.

7.7 Użytkownik popadnie w zwłokę bez dalszego powiadomienia o zwłoce, jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane. GOOSE prześle użytkownikowi przypomnienie o płatności, w którym użytkownik będzie miał możliwość dokonania płatności w ciągu 14 dni.

7.8 Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od dnia zwłoki w wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w tym czasie. Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty firmie GOOSE wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych.

7.9 Jeśli firma GOOSE w dowolnym momencie będzie miała wątpliwości co do zdolności kredytowej użytkownika, będzie miała prawo zażądać określonego zabezpieczenia, takiego jak kaucja lub gwarancja bankowa.

7.10 Użytkownik musi zgłosić sprzeciw wobec kwoty pobrania w ciągu 30 dni. Po upływie tego terminu uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na kwotę pobrania.

Artykuł 8 Siła wyższa

8.1 Jeśli firma GOOSE, z powodu awarii, której nie można przypisać (siła wyższa), nie będzie mogła wypełnić swoich zobowiązań, wypełnianie tych zobowiązań zostanie zawieszone na czas trwania siły wyższej.

8.2 Awaria w świadczeniu usługi nie może być przypisana GOOSE, jeśli nie można jej przypisać winie po stronie GOOSE lub przyczynie, za którą GOOSE nie ponosi odpowiedzialności na mocy prawa, aktu prawnego lub zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Okoliczności te obejmują między innymi: awarie zasilania, wojny, katastrofy ekologiczne, awarie połączenia internetowego, awarie infrastruktury telekomunikacyjnej, awarie sieci, awarie po stronie zaangażowanych stron trzecich lub dostawców, akcje strajkowe i zamknięcia działalności.

8.3 W przypadku wystąpienia siły wyższej zobowiązanie firmy GOOSE do wykonania umowy wygasa. W takim przypadku firmie GOOSE nie przysługuje żadne odszkodowanie. Firma GOOSE będzie wyłącznie zobowiązana wobec użytkownika będącego konsumentem do zwrotu opłaty abonamentowej proporcjonalnie do czasu trwania awarii, chyba że nie można tego od niej wymagać w sposób racjonalny, z należytym uwzględnieniem czasu trwania i okoliczności.

8.4 Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż cztery tygodnie, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części, o ile jest to uzasadnione działaniem siły wyższej. Użytkownik nie będzie miał prawa do żadnego odszkodowania w przypadku wystąpienia siły wyższej po stronie GOOSE.

Artykuł 9 Niewykonanie zobowiązania i rozwiązanie umowy

9.1 W przypadku zwłoki ze strony użytkownika lub w jednym z przypadków opisanych poniżej w artykule 9.4 wszystkie roszczenia GOOSE wobec użytkownika, niezależnie od podstawy, staną się natychmiast wymagalne i płatne w całości, a GOOSE będzie uprawniona do zawieszenia świadczenia usługi. Powyższe nie ma wpływu na inne prawa GOOSE wynikające z przepisów prawa lub umowy.

9.2 Jeśli użytkownik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, firma GOOSE wznowi świadczenie usługi, o ile użytkownik nadal będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań w terminie wyznaczonym przez firmę GOOSE. Koszty ponownego rozpoczęcia świadczenia usługi ponosi użytkownik.

9.3 Zarówno firma GOOSE, jak i użytkownik mogą wypowiedzieć umowę, jeśli druga strona nie wypełni należycie jednego lub więcej zobowiązań drugiej strony wynikających z umowy, o ile takie niewypełnienie uzasadnia wypowiedzenie. Jeśli wypełnienie zobowiązań jest nadal możliwe, umowa może zostać rozwiązana wyłącznie po pisemnym wezwaniu drugiej strony do usunięcia uchybienia w wyznaczonym terminie.

9.4 W przypadku (tymczasowego) moratorium, bankructwa, zaprzestania lub likwidacji (działalności) użytkownika lub jeśli użytkownik jest lub stał się prawnie niekompetentny, został objęty systemem administracji lub w jakikolwiek inny sposób utracił swobodę dysponowania swoim majątkiem, umowa zostanie rozwiązana z mocy prawa.

 

Artykuł 10 Skargi

10.1 Reklamacje dotyczące usterek/awarii usługi należy zgłaszać firmie GOOSE drogą elektroniczną lub telefonicznie jak najszybciej po ich wykryciu. Użytkownik jest zobowiązany, po zauważeniu jakiejkolwiek awarii, do podjęcia i powstrzymania się od wszelkich działań, które są racjonalnie możliwe w celu zapobieżenia szkodzie. Użytkownik zapewni wszelką współpracę niezbędną do przeprowadzenia kontroli i rozwiązania niezgodności, między innymi poprzez umożliwienie GOOSE przeprowadzenia kontroli okoliczności korzystania z usługi i czynników z tym związanych.

10.2 Jeśli użytkownik złoży reklamację dotyczącą wad usługi w sposób prawidłowy, uzasadniony i terminowy, firma GOOSE dołoży starań, aby usunąć wadę tak szybko, jak to możliwe. Firma GOOSE poinformuje, w miarę możliwości, kiedy wada została przypuszczalnie usunięta. Jeśli użytkownik nie dokona zgłoszenia w odpowiednim czasie, utraci swoje prawa.

10.3 Koszty przeglądu poawaryjnego oraz koszty usunięcia awarii ponosi firma GOOSE. Jeśli awaria jest wynikiem usterki zawinionej przez użytkownika, firma GOOSE może obciążyć tymi kosztami użytkownika.

10.4 Firma GOOSE nie będzie zobowiązana do żadnej płatności (odszkodowania), jeśli wypełniła zobowiązanie zawarte w niniejszym artykule.

 

Artykuł 11 Odpowiedzialność

11.1 Firma GOOSE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wtórne, które użytkownik lub osoba trzecia może ponieść w związku z korzystaniem z usługi. Obejmuje to między innymi: straty handlowe, utracone zyski, utratę lub kradzież danych, straty niematerialne, nieuprawniony dostęp do informacji poufnych. Straty następcze to również straty lub szkody związane lub wynikające z przerw lub zablokowania dostępu do sieci GOOSE, Internetu GOOSE lub stron trzecich, wady w bezpieczeństwie informacji przechowywanych przez użytkownika, działania ze strony innych użytkowników lub innych użytkowników Internetu, a także zmiany w procedurach logowania i danych konta.

11.2 W każdym przypadku odpowiedzialność umowna i prawna firmy GOOSE wobec użytkownika, niebędącego konsumentem, będzie zawsze ograniczona do płatności bez podatku VAT faktycznie dokonanych przez użytkownika na rzecz firmy GOOSE w trakcie trwającego roku obowiązywania umowy, które będą wynosić maksymalnie 100 EUR za incydent, przy czym powiązana seria incydentów będzie traktowana jako jeden incydent.

11.3 Firma GOOSE ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika za każdy incydent maksymalnie do wysokości (rocznego) abonamentu należnego firmie GOOSE od użytkownika. Firma GOOSE ponosi odpowiedzialność wobec jednego i tego samego użytkownika w ciągu roku maksymalnie do wysokości dwukrotności (rocznego) abonamentu należnego firmie GOOSE od użytkownika.

11.4 Jeśli szkody spowodowane przez firmę GOOSE dotkną kilku użytkowników jednocześnie, firma GOOSE ponosi w takim przypadku odpowiedzialność wobec wszystkich użytkowników łącznie do maksymalnej kwoty 500 EUR.

11.5 Szkody należy zgłaszać firmie GOOSE w formie pisemnej lub elektronicznej tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu czterech tygodni od ich powstania. Szkody, które nie zostaną zgłoszone GOOSE w tym terminie, nie będą podlegać odszkodowaniu.

Artykuł 12 Odszkodowanie od użytkownika

Użytkownik zwalnia GOOSE z roszczeń osób trzecich o odszkodowanie za szkody, które te osoby trzecie mogłyby (próbować) odzyskać od GOOSE w jakikolwiek sposób, z powodu korzystania z usług GOOSE lub, w zależności od przypadku, z powodu niewypełnienia przez użytkownika zobowiązań wobec GOOSE.

 

Artykuł 13 Własność intelektualna

13.1 Użytkownik nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z usługi GOOSE wraz z dokumentacją i oprogramowaniem stanowiącym jej część. Wszelkie prawa własności intelektualnej w tym zakresie przysługują firmie GOOSE i/lub jej dostawcom.

13.2 Dozwolone jest kopiowanie dokumentacji do zwykłego użytku osobistego i do celów tworzenia kopii zapasowych. Podczas wykonywania kopii wszystkie odniesienia określające własność i pochodzenie muszą pozostać niezmienione.

 

Artikel 14 Przejęcie kontraktu

14.1 Użytkownik nie będzie uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody firmy GOOSE. Zezwolenie to może zostać opatrzone warunkami.

14.2 GOOSE będzie uprawniona do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią, jeśli nastąpi to w kontekście przeniesienia (części) przedsiębiorstwa prowadzonego przez GOOSE.

 

Artykuł 15 Termin

Wszelkie roszczenia użytkownika niebędącego konsumentem wynikające z niniejszej umowy przedawniają się z upływem dwóch lat, licząc od dnia następującego po dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne.

 

Artykuł 16 Prawo właściwe i spory

16.1 Prawo holenderskie ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu, jak również do umowy.

16.2 Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży z 1980 r. jest wyraźnie wyłączone.

16.3 W przypadku sporu między użytkownikiem a firmą GOOSE, w trakcie którego nie jest możliwe osiągnięcie wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania, spór zostanie rozpatrzony przez właściwy sąd w Rotterdamie.

Kontakt

Nazwa firmy:

GOOSE VPN
Część GOOSE B.V.

Adres siedziby :

Kreeksehaven 61
3077 AG Rotterdam
Holandia

Uwaga: Nie oferujemy wsparcia przez telefon. Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem [email protected].

Adres e-mail: [email protected]

Numer rejestracyjny firmy 34278975
Numer VAT NL818275066B01

Formularz odwołania