Uw IP

ISP

Locatie

MOBIELE
DESKTOP

Servicevoorwaarden GOOSE VPN

Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik te maken van de dienstverlening van GOOSE VPN gaat u akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden, Privacy en Restitutie.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen GOOSE en de gebruiker met betrekking tot de levering van de VPN-dienst door GOOSE. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.

1.2 De gebruiker van de VPN-dienst van GOOSE gaat zonder enig voorbehoud akkoord met alle Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van GOOSE.

1.3 Algemene voorwaarden of bedingen van de gebruiker worden door GOOSE uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze bepalingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen GOOSE en de gebruiker zijn overeengekomen en vastgelegd.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding van de overeenkomst

2.1 Een aanbieding en/of offerte van GOOSE is een uitnodiging aan de potentiële gebruiker om te kiezen voor een van de abonnementen. De overeenkomst tussen GOOSE en de gebruiker komt tot stand op het moment dat GOOSE de keuze van de gebruiker elektronisch accepteert. GOOSE is niet verplicht tot acceptatie daarvan.

2.2 De gebruiker dient een account aan te maken om gebruik te kunnen maken van de VPN-dienst, welk account GOOSE voorziet van de benodigde gegevens voor de levering van de dienst, de betaling en de wettelijke verplichtingen waaraan GOOSE moet voldoen.

2.3 De gebruiker dient een bedrag over te maken zoals vermeld op de website voor de verificatie van de gegevens op de rekening.

2.4 Na de verificatie van het account en de acceptatie door GOOSE wordt de VPN-dienst direct beschikbaar gesteld voor de gebruiker binnen de randvoorwaarden van het gekozen abonnement.

2.5 De gebruiker staat in voor het verstrekken van correcte persoonsgegevens aan GOOSE, waaronder adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers. Wijzigingen van persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan GOOSE te worden doorgegeven.

Artikel 3 Duur, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

3.2 Na afloop van de eerste overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Tenzij GOOSE of de gebruiker vóór het verstrijken van de overeengekomen periode elektronisch of schriftelijk te kennen geeft dat zij geen voortzetting van de overeenkomst wensen.

3.3 De gebruiker kan op elk gewenst moment een ander abonnement kiezen. Het is mogelijk om het abonnement te verlengen of te verkorten. Er vindt geen restitutie plaats bij wijziging naar een beperkter (goedkoper) abonnement. Verrekening vindt, indien van toepassing, plaats met een reeds gedane betaling bij wijziging naar een uitgebreider abonnement.

3.4 De gebruiker kan het abonnement zonder opgaaf van reden opzeggen via e-mail, telefoon of het opzegformulier, binnen de eerste 30 dagen. Deze regeling geldt alleen voor nieuwe gebruikers. Zowel commerciële gebruikers als consumenten kunnen gebruik maken van deze regeling.

3.5 In alle andere gevallen kan opzegging op elk gewenst moment binnen de looptijd van het gekozen abonnement plaatsvinden. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de vooruitbetaalde abonnementskosten.

 

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 GOOSE heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden, de privacyverklaring en de technische kenmerken van de dienst en tarieven aan te passen.

4.2 Wijzigingen worden elektronisch aan de gebruiker meegedeeld.

4.3 Wijzigingen worden 1 maand na kennisgeving van kracht.

4.4 Indien de wijziging(en) objectief nadelig zijn voor de gebruiker, heeft de gebruiker het recht om de dienst binnen de genoemde maand op te zeggen. Restitutie zal op verzoek van de gebruiker plaatsvinden voor de nog niet gebruikte maanden.

4.5 Indien een rechterlijke uitspraak, of een wettelijke bepaling, en/of daaruit voor GOOSE voortvloeiende maatregelen, GOOSE noodzaken deze voorwaarden, privacy statement, dienst en/of tarieven aan te passen, heeft de gebruiker geen recht op tussentijdse beëindiging van de dienst.

4.6 Indien één van de bepalingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling, dan wel nietig is, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Een nieuwe bepaling komt in de plaats van de oude eerdere bepaling, waarbij de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk wordt benaderd.

Artikel 5 Verplichtingen van de gebruiker

5.1 De gebruiker zal geen wettelijke regels overtreden. GOOSE VPN mag niet worden gebruikt voor illegaal gebruik, zoals het verzenden van illegaal materiaal dat een strafbaar feit zou vormen onder enige lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving.

5.3 De gebruiker onthoudt zich van gedrag dat hinderlijk (kan) zijn voor andere internetgebruikers, of dat inbreuk maakt op de rechten van derden.

5.4 De gebruiker zal zich onthouden van het verzenden van informatie die onwettig, schadelijk, bedreigend, kwetsend, intimiderend of kwellend is of die in een rechtbank als verwerpelijk kan worden beschouwd.

5.5 De gebruiker zal niet lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras leeftijd, nationale afkomst of handicap; valse of misleidende informatie verstrekken.

5.6 De gebruiker mag geen materiaal verzenden of opslaan dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke computercode, bestanden, scripts, middelen of programma's bevat;

5.7 De gebruiker onthoudt zich van het downloaden en verspreiden van kinderpornografie en auteursrechtelijk beschermd materiaal via onze servers;

5.8 De gebruiker zal geen materiaal downloaden of verzenden dat lasterlijk, smadelijk, discriminerend of anderszins kwaadaardig of schadelijk is voor een persoon of entiteit; of onze Diensten gebruiken om pop-up advertenties weer te geven.

5.9 De gebruiker onderneemt geen activiteiten die het GOOSE systeem kunnen beschadigen.

5.10 Legitiem Peer to Peer-verkeer en het delen van bestanden is alleen toegestaan op bepaalde servers die zijn gemarkeerd met 'P2P' in de serverlijst in de clientsoftware van GOOSE. Dit is verboden op servers gemarkeerd met 'No P2P'. Overtreding van dit verbod leidt tot onmiddellijke beëindiging van het gebruikersaccount zonder recht op restitutie.

5.11 De gebruiker is verplicht zich als internetgebruiker verantwoordelijk en zorgvuldig te gedragen.

5.12 ??De gebruiker stelt zijn account niet beschikbaar aan derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten, met of zonder zijn toestemming, die plaatsvinden via of met behulp van zijn account.

5.13 Indien vaststaat of vermoed wordt dat de gebruiker de genoemde verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, heeft GOOSE het recht de dienst voor die gebruiker al dan niet volledig uit te schakelen. . GOOSE is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade van de gebruiker of derden als gevolg van de buitengebruikstelling.

5.14 Indien de gebruiker niet handelt conform het hiervoor bepaalde, is GOOSE gerechtigd de gebruiker aanwijzingen op te leggen. De gebruiker is verplicht deze op te volgen. Eventuele financiële gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker. Als deze situatie zich voordoet, kan de gebruiker geen aanspraak maken op restitutie.

5.15 GOOSE heeft het recht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om haar netwerk, haar gebruikers en derden te beschermen tegen ongeoorloofd gedrag - in welke vorm dan ook - van bepaalde gebruikers.

 

Artikel 6 Beschikbaarheid en fair use beleid

6.1 GOOSE regelt de dienst zoals zij het meest geschikt acht. GOOSE heeft het recht procedures en technische aspecten van de dienst te wijzigen.

6.2 GOOSE spant zich in om haar gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn op het gebied van snelheid, beschikbaarheid, veiligheid en bruikbaarheid. GOOSE kan dit echter niet garanderen door onder andere storingen, noodzakelijk onderhoud en aanpassingen van het systeem ter verbetering.

6.3 GOOSE hanteert in haar meest uitgebreide abonnement geen strikte bandbreedtebeperking. Wel geldt een fair use policy. Gebruikers die meer dan 1% van de volledige bandbreedte van het GOOSE netwerk gebruiken, worden door GOOSE benaderd om het gebruik te verminderen, of om een hogere vergoeding te betalen.

 

Artikel 7 Tarieven en betaling

7.1 Goose brengt voor het gebruik van de dienst een vergoeding in rekening conform de tarieven zoals gepubliceerd op de website van GOOSE.

7.2 Alle op de website genoemde tarieven zijn inclusief BTW en eventuele andere heffingen of belastingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.3 Indien de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd zal de inning van de betaling plaatsvinden door middel van automatische incasso.

7.4 Het ophalen vindt plaats voorafgaand aan de dienstverlening.

7.5 Voor de registratie van het incassobedrag wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker doorgaat met zijn/haar pakketkeuze, tenzij de gebruiker anders heeft aangegeven.

7.6 GOOSE zal de datum waarop de automatische incasso zal plaatsvinden vooraf aankondigen door middel van een elektronisch bericht of een factuur.

7.7 De gebruiker is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien de automatische incasso niet kan plaatsvinden. GOOSE stuurt de gebruiker een betalingsherinnering waarbij de gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld binnen 14 dagen te betalen.

7.8 De gebruiker is vanaf de datum van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. De gebruiker is gehouden eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan GOOSE te vergoeden.

7.9 Indien GOOSE op enig moment twijfelt aan de kredietwaardigheid van de gebruiker, heeft GOOSE het recht specifieke zekerheid te verlangen, zoals een borgsom of bankgarantie.

7.10 De gebruiker dient binnen 30 dagen bezwaar te maken tegen de hoogte van de kennelijke incasso. Na deze termijn wordt de gebruiker geacht in te stemmen met de hoogte van de incasso.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien GOOSE door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan niet aan GOOSE worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder deze omstandigheden vallen ook, maar niet uitsluitend: stroomstoringen, oorlog, milieurampen, storingen in de internetverbinding, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, storingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingsacties en bedrijfssluitingen.

8.3 In geval van overmacht vervalt de verplichting van GOOSE tot nakoming van de overeenkomst. GOOSE is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. GOOSE is voor een consument-gebruiker uitsluitend verplicht tot restitutie van het abonnementsgeld naar rato van de duur van de storing, tenzij dit in redelijkheid, gelet op de duur en de omstandigheden, niet van haar gevergd kan worden.

8.4 Indien de overmacht langer dan vier weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt. De gebruiker heeft in geval van overmacht aan de zijde van GOOSE geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 9 Verzuim en beëindiging

9.1 In geval van verzuim van de gebruiker, of in een van de onderstaande gevallen onder artikel 9.4 zijn alle vorderingen van GOOSE op de gebruiker, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en heeft GOOSE het recht de levering van de dienst op te schorten. Het bovenstaande laat de overige rechten van GOOSE op grond van de wet of de overeenkomst onverlet.

9.2 Indien de gebruiker in verzuim is zal GOOSE de dienst opnieuw leveren indien de gebruiker alsnog binnen de door GOOSE gestelde termijn aan de verplichtingen voldoet. De gebruiker is de kosten voor deze hervatting van de dienstverlening verschuldigd.

9.3 Zowel GOOSE als de gebruiker kunnen de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij één of meer verplichtingen van de wederpartij op grond van de overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is kan de overeenkomst pas worden beëindigd nadat de wederpartij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij gestelde termijn is opgeheven.

9.4 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de gebruiker, of indien de gebruiker handelingsonbekwaam is of is geworden, onder bewind wordt gesteld, of op enigerlei andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden.

 

Artikel 10 Klachten

10.1 Klachten over gebreken/ storingen in de dienst moeten zo spoedig mogelijk na de ontdekking ervan elektronisch of telefonisch aan GOOSE worden gemeld. De gebruiker is verplicht na constatering van een storing al datgene te doen en na te laten wat redelijkerwijs mogelijk is ter voorkoming van schade. De gebruiker zal alle medewerking verlenen die nodig is voor de inspectie en de oplossing van de storing, onder meer door GOOSE in de gelegenheid te stellen een inspectie uit te voeren naar de omstandigheden van het gebruik van de dienst en de factoren die daarmee verband houden.

10.2 Indien de gebruiker correct, terecht en tijdig een klacht indient over gebreken in de dienstverlening, zal GOOSE zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk op te lossen. GOOSE geeft, indien mogelijk, aan wanneer het gebrek vermoedelijk is opgelost. Als de gebruiker niet tijdig een klacht indient, verliest de gebruiker zijn rechten.

10.3 De kosten van de storingsinspectie en de kosten voor het opheffen van de storing zijn voor rekening van GOOSE. Indien de storing het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, kan GOOSE deze kosten doorberekenen aan de gebruiker.

10.4 GOOSE is niet tot enige (schade)vergoeding gehouden indien GOOSE aan de in dit artikel opgenomen verplichting heeft voldaan.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 GOOSE is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de gebruiker of een derde kan lijden door het gebruik van de dienst. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot: bedrijfsschade, winstderving, verlies of diefstal van gegevens, immateriële schade, onbevoegde toegang tot vertrouwelijke informatie. Gevolgschade is ook verlies of schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen of blokkering van de toegang tot het netwerk van GOOSE, het internet van GOOSE of derden, een defect in de beveiliging van de door de gebruiker opgeslagen informatie, handelingen van andere gebruikers, of andere internetgebruikers, en tot slot wijzigingen in inlogprocedures en accountgegevens.

11.2 In ieder geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van GOOSE jegens de gebruiker, niet-consument, te allen tijde beperkt tot de betalingen exclusief BTW die de gebruiker gedurende het lopende contractjaar daadwerkelijk aan GOOSE heeft verricht, zulks met een maximum van EURO 100 per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

11.3 GOOSE is jegens de gebruiker slechts aansprakelijk per gebeurtenis tot maximaal het door de gebruiker aan GOOSE verschuldigde (jaar)abonnement. GOOSE is jegens één en dezelfde gebruiker per jaar slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het door de gebruiker aan GOOSE verschuldigde (jaar)abonnement.

11.4 Indien meerdere gebruikers tegelijkertijd worden getroffen door schade veroorzaakt door GOOSE, is GOOSE in dat geval jegens alle gebruikers gezamenlijk aansprakelijk tot een bedrag van maximaal EURO 500,-.

11.5 Schade dient zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, aan GOOSE te worden gemeld. Schade die niet binnen deze termijn ter kennis van GOOSE is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Schadeloosstelling door de gebruiker

De gebruiker vrijwaart GOOSE voor aanspraken van derden op vergoeding van schade, die deze derden op welke wijze dan ook op GOOSE zouden kunnen (trachten te) verhalen, doordat gebruik is gemaakt van de dienst van GOOSE, dan wel doordat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen jegens GOOSE heeft voldaan.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1 De gebruiker verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de dienst van GOOSE tezamen met de daarvan deel uitmakende documentatie en software. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop berusten bij GOOSE en/of haar toeleveranciers.

13.2 Het kopiëren van de documentatie voor normaal persoonlijk gebruik en back-up doeleinden is toegestaan. Bij het maken van kopieën moeten alle verwijzingen die het eigendom en de herkomst bepalen ongewijzigd blijven.

 

Artikel 14 Contractovername

14.1 De gebruiker is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van GOOSE. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

14.2 GOOSE is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde, indien dit geschiedt in het kader van de overdracht van (een deel van) de door GOOSE gedreven onderneming.

 

Artikel 15 Tijdslimiet

Alle rechtsvorderingen die voor de gebruiker, die geen consument is, voortvloeien uit deze overeenkomst vervallen door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze Voorwaarden en op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Indien de gebruiker en GOOSE een geschil hebben waarbij het niet haalbaar is om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen, zal het geschil aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam.

Neem contact op met

Bedrijfsnaam:

GOOSE VPN
Onderdeel van GOOSE B.V.

Adres :

Treubstraat 31
2288 EH Rijswijk
Nederland

Opmerking: We bieden geen telefonische ondersteuning. Als je ondersteuning nodig hebt, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via [email protected]

E-mailadres: [email protected]

Bedrijfsregistratie nr. 34278975
BTW-nr. NL818275066B01

Herroepingsformulier